Direct naar Inhoud

Logo links Algemene Voorwaarden Logo rechts

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer: Kattenoppas Nijmegen -  www.kattenoppas024.nl 

1.2 Opdrachtgever:  de persoon (huisdiereigenaar) die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2  Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer dient bij wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven opdrachtgever op de hoogte te stellen.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppaskat(en) op grond van atypisch of Probleem gevend gedrag te weigeren of een opdracht te annuleren.

2.4 De opdracht vervalt als er via het huisdieren testament katten opgevangen moeten worden, ook op reeds gereserveerde opdrachten. Er wordt dan samen naar een andere oplossing gezocht indien mogelijk.  

 

Artikel 3 - Gezondheid

3.1 De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het dier altijd eerst contact opnemen met de eigenaar van her dier of de contactpersoon van de eigenaar. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. De opdrachtnemer zal dan gebruik maken van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden is, en zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar met betrekking tot de keuze van de dierenarts. Bij levensbedreigende situaties voor uw huisdier zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgen dieren!

3.2 Opdrachtgever zal in het geval van sterfte van eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon van de eigenaar. De opdrachtnemer kan op verzoek van de eigenaar zorgdragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar.

 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet melden/vermelden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het dier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier zich bevindt.

4.3 Opdrachtgever dient te zorgdragen dat zijn/ haar dier(en) vrij van ongedierte zoals vlooien en teken.

4.4 Opdrachtgever zorgt dat er ruim voldoende voedsel, verschoning materiaal en eventueel medicijnen voor de te verzorgen dier(en) aanwezig is in de woning waar de dier(en) zich bevinden.

4.5 Opdrachtgever neemt bij thuiskomst telefonisch contact op met opdrachtnemer. Indien geen contact wordt opgenomen door opdrachtgever wordt de verzorging van de dier(en) voortgezet en zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.

4.6 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de dier(en) gedurende de perioden dat de dier(en) onder toezicht van opdrachtnemer vallen.

 

Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van het te verzorgen huisdier.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een oppas verzoek te weigeren.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. (dit geldt niet voor reeds gestarte oppas afspraken).

 

Artikel 6 - Schade en verzekeringen

6.1 Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

 

Artikel 7 - Betalingen

7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief btw.

7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

7.3 Het verschuldigde tarief dient per bankoverschrijving te worden voldaan voorafgaand aan de periode van verzorging, dit kan tijdens het gesprek voorafgaande aan de periode van verzorging.

7.4 Op reeds gereserveerde dagen wordt geen geld teruggegeven.

7.5 Bij annulering van de overeenkomst wordt bij 4 weken 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht, bij 3 weken van te voren is dit 50%, bij 2 weken van te voren is dit 75% en bij een week van tevoren is dit 100%

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op de opdrachtnemer.

8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.

8.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Kattenoppas Nijmegen of derden, veroorzaakt door het huisdier van de opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welk huisdier de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken huisdier gedeeld.

8.4 Kattenoppas Nijmegen is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Kattenoppas Nijmegen aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

8.5 Kattenoppas Nijmegen is niet aansprakelijk voor schade, letsel of sterfte, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan kat(ten) en/of andere huisdieren van de opdrachtgever. Kan het huisdier de kat(ten) naar buiten tijdens de oppas periode d.m.v een kattenluik, dan is opdrachtgever hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.

9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Naar Boven
Bewerken

Info:
De instellingen zijn opgeslagen op deze computer (AutoSave), alleen u ziet de gewijzigde kleuren.
RESET Lokaal: herstelt de lokaal opgeslagen wijzigingen.

SAVE Server: de huidige instellingen worden gepubliceerd.

Info    close

 body
 body light
 body bg
 h1,h2,...
 a
 a:hover
 menu1
 menu2
 menu3
Toggle Type RESET
Local

 

SAVE
Server